O spolku

Spolek pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici vznikl v listopadu roku 2005 za účelem:
„celkové záchrany kulturní památky kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici“ viz. motto. Záchranou kostela dochází k naplnění záměru ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova a jeho zachování pro současné a budoucí generace

Změny 2015
Na základě Valné hromady Spolku, která se uskutečnila v březnu 2015 a s přihlédnutím k úmrtí předsedy Spolku, pana Václava Hilberta, došlo k několika změnám:

 1. v návaznosti na nový občanský zákoník platný od roku 2014 jsou občanská sdružení nahrazena spolky, které již nejsou v evidenci ministerstva vnitra, ale v novém rejstříku vedené příslušnými krajskými soudy. Změna proběhla automaticky a Spolek je tedy od 1. 1. 2014 zapsán v rejstříku krajského soudu v Ústí nad Labem. V návaznosti na tuto legislativní změnu došlo k přejmenování názvu Spolku na „Spolek sv. Bartoloměje ve Smolnici“. Hlavním důvodem pro tuto změnu je skutečnost, že po deseti letech činnosti lze konstatovat, že kostel je zachráněn a nový název lépe vystihuje tuto skutečnost, vztah ke kostelu, ale též širší rozsah působnosti Spolku v obci.
 2. Podle schválených stanov byla provedena volba výboru spolku: Novou předsedkyní Spolku se stala paní Jiřina Bartlová, místopředsedkyní paní Hana Vrchlavská a jednatelkou paní Marcela Lisová.

Výbor Spolku
p. Jiřina Bartlová – předseda
Ing. Arch. Hana Vrchlavská – místopředseda
p. Ing. Marcela Lisová – jednatelka
p. Antonín Kerner – pokladník
Ing. Milan Vrchlavský – zapisovatel
Ing. Milan Vrchlavský – asistent pro architekturu a stavební činnost
p. Ing. Zbigniew Lis – asistent pro organizační a církevní činnost
Ing. Arch . Hana Vrchlavská ap. František Bureš – asistenti pro kulturní činnost
p. J. Bartlová – kronikářka
M Burešová, J. Gireth, M. Kernerová –  asistenti pro propagaci a styk s médii

Revizní komise
p. František Bureš
p. Alena Gregorová,
p. Ing. Jindra Šťastná,

Pro další rozvoj Spolku je žádoucí rozšířit členskou základnu. Novými členy Spolku se stali J. Šťastná, K. Šťastný, V. Pecinka, V Marek, J. Sailer.

Činnosti Spolku tvoří:

 • oprava kostela včetně restaurování nebo opravy interiéru
 • organizace a pořádání bohoslužeb alespoň 3x ročně
 • pořádání společenských a kulturních akcí v kostele a obci
 • pořádání finančních sbírek a získávání dotací na opravy kostela a na kulturní akce
 • organizování oprav a obnovy drobných církevních a kulturních památek v okolí obce
 • rozšiřování členské základny, nejen z řad obyvatel obce
 • pomoc při zvelebování obce a péče o životní prostředí v obci a jejím okolí

Během své činnosti navázal Spolek úzkou spolupráci se zastupitelstvem obce Smolnice, s Památkovou péčí při odboru rozvoje MěÚ Louny, s Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem, se Stavebním odborem pražské Arcidiecéze, s Odborem kultury a památkové péče Ústeckého kraje, se Státním zemědělským a intervenčním fondem v Ústí nad Labem , s Archivem města Louny, s Galerií Benedikta Rejta, s Knihovnou města Louny a s duchovní správou farnosti Zlonice.

Spolek se snaží o obohacení a zkvalitnění života nejen v naší obci, ale i v jejím okolí. V budoucnu bychom se rádi zaměřili na rozvoj komunitního života, kulturních tradic a to prostřednictvím interpretace místního kulturního a duchovního dědictví. Rádi bychom vytvořili ve Smolnici prostor pro tradici společných setkávání obyvatel obce i širokého okolí.

Orgány sdružení

 • valná hromada
 • výbor Spolku
 • revizní komise

Valná hromada je tvořena všemi členy Spolku a zasedá minimálně 1x ročně. Je nejvyšším orgánem sdružení.

Výbor Spolku se schází minimálně 1x měsíčně a je výkonným orgánem Spolku.

Revizní komise se schází minimálně 2x ročně a odpovídá za kontrolu hospodaření, sestavuje revizní správu, kterou předává valné hromadě.V minulém roce se sešla 2x.

 

Členové Spolku pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici k 31. 12. 2014:
Bartlová Jiřina, Bartlová Zdeňka, Iblová Jiřina, Bartlová Klára, Podivínská Danuše, Burešová Marie, Bureš František, Pecinková Marie, Blahoutová Kamila, Kačerová Marie, Pidrmanová Jarmila, Charvátová Irena, Šlégr Dalibor, Paurová Antonie, Vernerová Irena, Kučerová Jaroslava, Kučera Josef, Myslivec Josef, Myslivcová Ludmila, Klůc Julius, Lisová Marcela, Lis Zbigniew, Vrchlavská Hana, Vrchlavský Milan, Hilbert Václav, Kerner Antonín, Kernerová Miloslava, Šíma Petr, Hilbertová Zdeňka, Bartl Zdeněk, Sailer Jiří, Linhart Stanislav, Gregorová Dobroslava, Kučabová Jana, Cajthamlová Evženie, Josef Gireth, Vrchlavská Barbora, J. Šťastná, K. Šťastný, V. Pecinka, V Marek, J. Sailer.

Sympatizanti Spolku:
Je jich asi 80 a jsou nejen ze Smolnice, ale také z Loun, Žatce, Mostu, Litvínova, Slaného, Kladna, Prahy a okolních obcí. Zúčastňují se akcí Spolku a podporují jej finančními dary.

Personální zajištění činnosti Spolku
Provoz a činnost Spolku jsou postaveny na dobrovolné a bezplatné činnosti členů a sympatizantů, kteří se podílejí na celkové organizaci, technickém zajištění, propagaci, na námětech akcí, na servisu během akcí, úklidu atd. Prostřednictvím aktivit Spolku pomáhají jeho členové utvářet kulturní atmosféru v obci a udržovat historické a kulturní dědictví v podmínkách současné české vesnice.

Prostory
Spolek zatím nevlastní a nemá v nájmu či pronájmu prostory, které bychom mohli využívat pro naši činnost. Sídlo Spolku je umístěno na adrese Smolnice 1, 43914 Smolnice. Pro účely svých pravidelných schůzí Spolek využívá také soukromé prostory svých členů. Dále pro naše projekty využíváme po dohodě s OÚ Smolnice prostory obecní (obecní úřad, kulturní dům).

Právní vztah Spolku ke kostelu sv. Bartoloměje
Od 13. ledna 2010 je vlastníkem kostela sv. Bartoloměje Obec Smolnice. Formálně právní rámec vztahu Spolku ke kostelu je upraven Smlouvou o výpůjčce, uzavřenou mezi Spolkem a Obcí Smolnice v lednu 2010. Na část mobiliáře, který je stále majetkem Arcibiskupství pražského, je uzavřena smlouva o výpůjčce z 01/2010.

Komentáře nejsou povoleny.