Spolek sv. Bartoloměje ve Smolnici

Spolek sv. Bartoloměje ve Smolnici

přeje zdraví, sílu

a Boží požehnání do roku 2024

 

impulz pro modlitbu

Ať do tvého domu vejde láska,

porozumění, pokoj, spokojenost zdraví a štěstí

modlitba

 Bože, Otče náš,

projdi mým  domem

a

vezmi všechny

moje starosti  a  choroby.

 Vzhlédni na nás

a

uzdrav mou rodinu.

Amen

Neprosím o zázrak, Pane, nýbrž o sílu pro všední den. nauč mne umění malých kroků. Učiň mne důvtipným a vynalézavým, učiň mne jistým, abych si dovedl správně rozdělit čas. Daruj mi jemný postřeh, abych pochopil, co je prvořadé a co druhořadé. Prosím o sílu pro kázeň a míru, abych životem jen neproklouzával, ale abych si běh dne rozumně rozdělil, abych si všiml záblesků světla  a výšin a abych si alespoň tu a tam našel čas pro kulturní prožitek.

Ochraň mne před naivní vírou, že v životě musí jít vše hladce. Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy a zvraty jsou samozřejmostí, doplňkem života, kterými rosteme a zrajeme.

Připomeň mi, že srdce často stávkuje proti rozumu. Pošli mi v pravou chvíli někoho, kdo má odvahu říci mi pravdu v lásce. Dej mi denní chléb pro tělo a duši, projev tvé lásky, přátelskou ozvěnu a alespoň občas prožitek, že mne někdo potřebuje. Vím, že mnohé problémy se vyřeší tím, že se nic nedělá, dej mi abych uměl čekat, nechat tebe a jiné vždy se vymluvit. Vím, že nejdůležitější věci si člověk neříká sám sobě, ale jsou mu řečeny.

Propůjč mi nutné vnuknutí, abych ve správném okamžiku odevzdal balíček dobra, se slovy nebo bez nich, na správném místě.

Ochraňuj mne před strachem, že bych mohl zmeškat život. nedávej mi co si přeji, ale co potřebuji. nauč mne umění malých kroků. 

 A.de Saint-Exupéry –  Modlitba

 

Kostel sv. Bartoloměje (st. parcela č.1, k.ú. 751111 Smolnice) je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod č. rejstříku 43357 / 5-1424. Kostel je dominantou obce i širokého okolí a významnou kulturní a církevní památkou Lounského regionu. Vlivem politických a společenských poměrů v minulosti došlo k narušení dřívějších pevných vazeb obyvatel obce ke kostelu jako instituci i stavbě, které následně umocnil i technický stav objektu. Ten se v průběhu 90. letech minulého století výrazně zhoršil opakovaným vykrádáním a neúdržbou. Došlo ke kumulaci stavebních závad objektu, které bylo nutno neprodleně odstranit, měla-li být památka zachována pro další léta bez známek zrychleného chátrání. Záchranou kostela v letech 2006 až 2009, kdy Spolek realizoval nejnaléhavější (a také finančně nejnáročnější) opravy kostela (odvlhčení a následně stavební a restaurátorské úpravy interiéru), došlo k výraznému zlepšení podmínek pro rozvoj kulturních, duchovních a společenských tradic obce i okolních vesnic. Kostel již není pouze architektonickou dominantou Smolnice, ale znovu se mu vrací význam kulturní a duchovní. Spolek se zároveň svou činností snaží o vytváření nově vzniklé, respektive obnovené tradice, kdy se v kostele konají koncerty vážné hudby a shromáždění k významným výročím obce či republiky, tématické výstavy a mše.